Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    15. mart 2007.
Prednosti savremenih insulina:
Izazovi i odgovori u kliničkoj praksi

Prof dr Nebojša Lalić –
Pristup u primeni savremenih insulina: uvođenje i intenziviranje terapije

  Back ] Up ] Next ]  
         
  Terapija insulinom  
 • Uvesti kombinovanu terapiju oralni antihiperglikemijski agens + insulin:
  – kada je primenjena maksimalna doza oralnog agensa
  – kada postoji odstupanje od ciljnih vrednosti glikemija samo u delu dnevnog profila
 • Uvesti monoterapiju insulinom:
  – kada je i pored maksimalne doze oralnih agenasa i adekvatne nemedikamentne terapije / edukacije glikemija našte > 7,0 mmol/l, HbA1c > 7.5%
 • U pacijenata sa tipom 2 dijabetesa, monoterapija insulinom se uvodi kada se trajno ne mogu ostvariti ciljne terapijske vrednosti glikemije i HbA1c i pored dosledne primene odgovarajuće nemedikamentne terapije i maksimalne doze oralnih agenasa, odnosno nakon neuspeha kombinovane terapije oralni antihiperglikemijski agens + insulin.
   
     
  Insulinska terapija u tipu 2 dijabetesa - uvođenje  


 
     
  PREDICTIVE™ European cohort
(3-month results,
11 country analysis)
  U više od 2300 pacijenata koji prethodno nisu primali insulin, detemir:
 • U većine pacijenata (82%) primenjen je jednom dnevno
 • Snižava HbA1c za 1.3%
 • Dovodi do smanjenja telesne težine (srednji gubitak težine = 0.7kg)
 • Smanjuje rizik od hipoglikemija
   
     
  Savremeni bazalni insulini u fazi uvođenja insulinske terapije  
 • Insulinski analozi obezbeđuju više fiziološki profil nego humani/NPH insulini
 • Savremeni bazalni insulini kao opcija u uvođenju insulinske terapije
  – ne pokrivaju postprandijalne glikemije pa se često kombinuju sa oralnim agensima
  – insulin detemir je više “gojaznost-neutralan” nego drugi bazalni preparati insulina

Ograničenja primene savremenih bazalnih insulina

 • Nisu optimalan terapijski režim za sve pacijente
 • Mala verovatnoća da će dugotrajno obezbediti zadovoljavajuću glikoregulaciju u mnogih pacijenata zbog progresije tipa 2 dijabetesa
 • Ne obezbeđuju pokrivanje postprandijalnog porasta glikemije
   
     
  Zašto bifazni
insulinski analozi?
 
 • Poboljšana farmakokinetika i farmakodinamika
 • Fleksibilno vreme davanja
 • Značajno smanjenje postprandijalnih glikemija
 • Smanjen rizik od hipoglikemija

Osnova za primenu dve dnevne doze bifaznih insulina

 • Pokrivaju 2 od 3 postprandijalne glikemije
 • Noviji podaci pokazuju da 2 doze bifaznih insulina imaju :
  – Superiornu efikasnost u poređenju sa intenziviranjem oralnih agenasa1
  – Superiornu efikasnost u poređenju sa 1 dnevnom dozom bazalnih insulina2
  – Sličnu efikasnost u poređenju sa bolus-bazal režimom u pacijenata koji prethodno nisu primali insulin3 

     
  Insulinska terapija u tipu 2 dijabetesa - intenziviranje  Kada intenziviranje insulinske terapije?

 • HbA1c iznad ciljnih vrednosti na terapiji bazalnim insulinom i oralnim agensima
 • Nemogućnost daljeg povećanja doze savremenih bifaznih insulina
 • Potreba da se primeni više fiziološki režim insulinske terapijeUvođenje insulinske terapije:šta ako početni ciljevi nisu ispunjeni ?

 • Bazalni insulin u fazi uvođenja:
 • Preći na bifazne analoge dva ili više puta dnevno
 • Dodati boluse kratkodelujućih analoga pre obroka (bazal – bolus terapija)
 • Bifazni insulinski analozi u vidu jedne ili dve doze u fazi uvođenja
 • Intenzivirati bifazne insuline
 • Preći na bazal-bolus terapiju

PREDICTIVETM

 • Analiza 194 pacijenta iz 11 Evropskih zemalja
 • Svi pacijenti su prethodno primali bazalni insulin (NPH ili glargine) ± oralni agensi
 • Intenziviranje je podrazumevalo prelazak na bazal-bolus režim: bolus pred obroke (humani ili analog) + detemir kao bazalni insulinZaključci studije 1-2-3

 • BIAsp 30, 1x dnevno: 41% pacijenata postiglo HbA1c<7.0%
 • BIAsp 30, 1x, 2x ili 3x dnevno: 77% pacijenata postiglo HbA1c <7.0% i 60% pacijenata postiglo HbA1c ≤6.5%
 • BIAsp 30, 1x, 2x ili 3x dnevno: glikemija našte značajno smanjena
 • Dodavanje druge ili treće doze BIAsp 30 dovodi do dodatnog smanjenja glikemije našte i postprandijalno i HbA1c
 • Povećan broj doza u toku dana nije doveo do povećane učestalosti hipoglikemija
   
     
  Intenziviranje terapije bifaznim insulinskim analozima  
 • Bifazni analozi primenjeni 1x ili 2x dnevno mogu postići dobru metaboličku kontrolu
 • Bifazni analozi primenjeni 2x ili 3x dnevno mogu postići metaboličku kontrolu koja je komparabilna sa efektom bazal-bolus terapije
 • Bifazni analozi mogu biti jednostavna opcija za postizanje adekvatne metaboličke kontrole u fazi uvođenja i intenziviranja insulinske terapije

Uvođenje insulinske terapije: šta ako početni ciljevi nisu ispunjeni ?

 • Bazalni insulin u fazi uvođenja:
 • Preći na bifazne analoge dva ili više puta dnevno
 • Dodati boluse kratkodelujućih analoga pre obroka (bazal – bolus terapija)
 • Bifazni insulinski analozi u vidu jedne ili dve doze u fazi uvođenja
 • Intenzivirati bifazne insuline
 • Preći na bazal-bolus terapiju
     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend