Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Lečenje dijabetesa u Srbiji

     
     
 
      HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIJABETES MELITUSA KOD PACIJENATA U SLUŽBI KUĆNOG LEČENJA U 2007. GODINI

Dr Marija Kržanović
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA
     
      Ispitivana grupa osoba sa dijabetesom

Služba kućnog lečenja u Boru zbrinjava pacijente sa područja grada Bora i sela Brestovca, odnosno oko 42 337 stanovnika prema popisu iz 2002.godine. Procenjeni broj osoba sa dijabetesom u opštini Bor u celini je od 2000 do 2500 a u posmatranoj populaciji oko 1300 ima dijabetes. Zbog specifičnosti pacijenata Službe kućnog lečenja, rezultati se ne mogu odnositi na celokupnu populaciju dijabetičara u Boru.
Do decembra 2007. godine, na kućnom lečenju bilo je 128 osoba sa dijabetesom tipa 2. Od toga su 80 ženskog i 48 muškog pola. Starosna dob se kreće se od 50 do 93, sa prosekom od 72,4 godina. Na oralnim antidijabeticima (OAD) su 97 ili 76% pacijenata, a na insulinu 31 pacijent ili 24%.

Hronične komplikacije kod praćenih bolesnika

Komplikacije dijabetesa koje su praćene su:
- koronarna bolest
- cerebrovaskularna bolest
- bolest perifernih arterija
- dijabetesna retinopatija
- dijabetesna nefropatija
- dijabetesna polineuropatija
- dijabetesno stopalo

Komplikacije su prisutne kod 76% osoba sa dijabetesom od kojih najveći broj ima dve ili više komplikacija (slika 1.).Slika 1. Prisustvo komplikacija dijabetesa kod bolesnika lečenih u Kućnoj nezi ZC ''Bor''

Postoji razlika u broju komplikacija između grupe osoba sa dijabetesom na insulinu i osoba sa dijabetesom na oralnim sredstvima (tabela 1), što se možda bolje uočava u grafikonu sa procentualnim učešćem po grupama (slika 2).

Tabela 1. Prisustvo komplikacija u odnosu na terapijski pristup
Broj
komplikacija
Pacijenti na insulinu Pacijenti na OAD S v e g a
Bez komplikacija 2 29 31
Sa jednom komplikacijom 8 34 42
Sa dve komplikacije 13 29 42
Sa tri i više komplikacija 8 5 13
Svega pacijenata 31 97 128


Slika 2. Prisustvo komplikacija u osoba sa dijabetesom na insulinu i na preoralnoj terapiji (OAD)


Komplikacije su znatno više zastupljene kod osoba sa dijabetesom na insulinu i prisutne su kod njih 29 ili 94%, a kod pacijenata na peroralnoj terapiji (OAD) kod 68 ili u 70% . Sa dve i više komplikacija po jednom pacijentu u grupi na insulinu ima 68%, a u drugoj grupi 35% osoba. Učešće pojedinačnih komplikacija u ukupnom broju komplikacija kod osoba sa dijabetesom na insulinu, odnosno na OAD prikazuje se na slici 3.


Slika 3. Učešće komplikacija kod osoba sa dijabetesom na insulinu i na perorlanoj terapiji (OAD)

U grupi makrovaskularnih komplikacija najveći je broj kardiovaskularnih komplikacija kod obe grupe pacijenata, zatim cerebrovaskularnih komplikacija pa dijabetesno stopalo. Očne i nefrološke komplikacije su prisutne kod malog broja pacijenata, ali su znatno češće u grupi pacijenata na insulinu. Ostale komplikacije prisutne su u obe grupe, a čine ih periferna angiopatija, periferna polineuropatija, dijabetesna gastropareza itd.
Razlike u učešću pojedinih komplikacija između jedne i druge grupe nisu statički značajne (X² test: Ex2 9,012 < DF5)

Razlika u troškovima lečenja osoba sa dijabetesom i komplikacijama i osoba sa dijabetesom bez komplikacija

Troškovi lečenja osoba sa dijabetesom sa komplikacijama u 2007. godini su 11 puta veći nego za lečenje osoba sa dijabetesom bez komplikacija i u proseku po jednom pacijentu iznose:
• za pacijente sa komplikacijama - 68.228,98 dinara mesečno,
• za pacijente bez komplikacija - 5.917,0 dinara mesečno.
Na žalost studija je, zbog komplikovanosti, izvedena na manjem broju dijabetičara i to po 10 iz obe grupe ( po 5 na OAD i 5 na insulinu).

Dijabetesno stopalo u ispitivanih bolesnika

Pacijenata sa dijabetes melitusom u 2007. godini bilo je 129. Dijabetesni ulkus je prisutan ili je bio prisutan kod 27 pacijenata, što čini 21% obolelih od dijabetes melitusa u Službi kućnog lečenja. Od toga su 17 na terapiji oralnim antidijabeticima (OAD) a 11 na insulinu.
Starost dijabetičara sa dijabetesnim stopalom je između 61 i 83 godine sa prosekom od 72,2 godine.
Amputacija (potkolena, natkolena) ili semiamputacija stopala zbog ove komplikacije su učinjene kod 16 pacijenata (tj. 12,4% obolelih od dijabetes melitusa u Službi kućnog lečenja) i to:
- 2 amputacije oba ekstremiteta,
- 11 amputacija jednog ekstremiteta (natkolena ili potkolena amputacija) i
- 3 semiamputacije stopala.
Među ovim pacijentima su i dva pacijenta koja imaju ponovo ulceraciju na preostalom ekstremitetu. Ove hirurške intervencije rađene su i 2006. ali su pacijenti ostali na kućnom lečenju. Ostala 11 pacijenata su samo previjana, bez hirurške intervencije.
Pacijenata sa dijagnostikovanom dijabetesnom polineuropatijom i/ili angiopatijom ima 11 i oni su bez ulceroznih ili gangrenoznih promena na stopalu, ali su svakako kandidati za nastanak ove teške komplikacije.
Tokom 2007. godine previjano je 14 pacijenata i to 9 nakon hirurške intervencije i 5 po izveštaju hirurga (bez hirurške intervencije). Prosečna dužina previjanja je 3,1 mesec po pacijentu, interval je od 1 do 9 meseci
Mikrobiološka analiza (bris rane) je rađena u svim slučajevima i primenjivana je terapija po antibiogramu. Najčešće izolovana bakterija je Staphylococcus aureus, zatim enterokoke i Pseudomonas aeruginosa. U 5 slučajeva (35 %) previjanja antibiogram je pokazao osetljivost samo na rezervne antibiotike, a u jednom slučaju (7%) potpunu rezistenciju. U tom slučaju, ukoliko po hirurgu nije bila indikovana operacija, pacijent je previjan samo antisepticima.
Od 14 pacijenata previjanih u 2007. godini, kod 3 se previjanja nastavljaju i u sledećoj godini, a jedan pacijent je preminuo. Preminuli pacijent je imao 67 godina i dijabetičar je 20 godina, odbio je hiruršku intervenciju a uzrok smrti bila je sepsa. Ulcerativni procesi kod ostala 10 pacijenata su uspešno sanirani.
Najveći broj pacijenata sa dijabetesnim stopalom sa ima dijagnostikovan dijabetes preko 20 godina, ali značajan je broj i u grupi sa 6-10 godina trajanja bolesti (slika 4).


Slika 4. Dužina trajanja dijabetesa kod pacijenata sa dijabetesnim stopalom


Od ostalih faktora rizika, evidentirane su i glikemije ovih osoba. Referentne vrednosti glikemije u laboratoriji Doma Zdravlja Bor su 3,4 do 6,1 mmol/l. U radu je tolerisana vrednost glikemije i do 7,7 mmol/l. Nezadovoljavajuću glikemiju našte, preko 7,7mmol/l, imaju 74% pacijenata sa dijabetesnim stopalom (slika 5).


Slika 5. Vrednosti glikemije našte kod pacijenata sa dijabetesnim stopalom


Prisustvo drugih komplikacija dijabetesa kod pacijenata sa dijabetesnim stopalom kao i prisustvo komplikacija kod ostalih osoba sa dijabetesom iz Službe je prikazano u tabeli 2 i na slici 6.

Tabela 2. Prisustvo hroničnih komplikacija u pacijenata sa dijabetesnim stopalom i
ostalih pacijenata Službe kućnog lečenja
Komplikacije Pacijenti sa dijabetesnim
stopalom (27 pacijenata)
Pacijenti bez dijabetesnog
stopala (70 pacijenata)
Samo dijabetesno stopalo 7  
Kardiovaskularne 10 52
Očne 11 13
Nefrološke 3 4
Cerebrovaskularne 3 33
Slika 6. Prisustvo komplikacija kod osoba sa dijabetesom izraženo u procentima


Značajna razlika utvrđena u prisustvu komplikacija se može objasniti specifičnošću pacijenata kućnog lečenja (cerebrovaskularni ili kardiovaskularni događaji kao uzrok nepokretnosti dovodi pacijenta na kućno lečenje).

Razlika u troškovima lečenja osoba sa dijabetesnim stopalom
i ostalih osoba sa dijabetesom


Pokušali smo da uporedimo troškove lečenja osoba sa dijabetesnim stopalom sa ostalim osobama sa dijabetesom. Prvu grupu su činile osobe sa dijabetesnim stopalom i to 5 na insulinu i 5 na OAD a drugu grupu osobe sa dijebetesom sa dve ili više komplikacija ali bez dijabetesnog stopala i to 5 na insulinu i 5 na OAD.
Prva grupa je imala 5,6 puta više troškove lečenja, što razliku čini i statistički značajnom. Zbog komplikovanog dobijanja ukupne sume lečenja za jednu godinu, nismo bili u mogućnosti da uradimo poređenje na većoj grupi pacijenata.

     
     
 
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend