Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes
u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2010. godine lečene su 2126 osobe. Svi pregledi upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3430 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 62,0 % registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2010. godine 441 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2009. godine a 860 osoba nije se javljalo od 2008. godine

 
Pogledajte još i:
 
       
      Što se tiče tipa dijabetesa, 240 osoba je tip 1, 1882 je tip 2, 4 osobe su drugi tipovi, uglavnom postpankreatitisni dijabetes. (slika 1).
Samo dijetom leči se 2,16% osoba, oralnim sredstvima 48,92%, samo insulinom 22,44% a insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 26,39% (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što jje normalna ishranjenost ima 13,45% ispitanika, BMI od 25-30 ima 30,36% a veći od 30% ima 43,98% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 6,21% osobu i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet, one se aktivno traže, kako tokom pregeleda i saveta o dopunskim analizama tako i sestrinskim preventivnim radom u ambulanti. Pre svakog pregleda dijabetologa sestra bolesniku odredi antropometrijske mere, a jednom godišnje izmeri krvni pritisak, pregleda stopala i proveri da li je osoba te godine bila na oftalmološkom pregledu i da li ima godišnju laboratorijsku obradu koja uključuje lipidogram, pregled urina i azotne materije. Tokom 2009. godine glikolizirani hemoglobin uspostavljan je kao rutinska metoda.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U grupi osoba lečenih od dijabetesa tokom 2010. godine u postoje 32 slepe osobe sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 11 osoba čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen.
Diabetesnu nefropatiju ima 2,3% osoba (slika 6) a polineuropatiju 18,11% osoba (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imalo je 10,4% osoba (slika 8), moždani udar 6,26% osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 0,94% osoba (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 1,51% osoba (slika 11).
11,67% osoba koje su u 2010. godini pregledane u Ambulatni za dijabetes, tvrdilo je da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leči se 20,08% ispitanih osoba sa dijabetesom (slika 13) a od srčane slabosti 12,23% osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 35,05% ispitivanih osoba. (slika 15).
Hipertenziju ima 74,13% ispitivanih osoba sa dijabetesom(slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i noćne glikemije. HbA1c radi se oko godinu dana kao rutinska analiza ali baza podataka ovaj parametar ne pretražuje adekvatno. U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 37,92% ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 56,25% osoba glikemiju veću od ove vrednosti (slika 17). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 47,92% osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 36,25% osoba. Podataka nema za 15,83% osoba (slika 18).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 10,1% osoba ima jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 87,67% veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 2,23% osoba nema ovaj podatak (slika 19). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, ima 16,05% osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1320 osoba. Podataka nema za 360 osoba (slika 20).
Na intenziviranoj insulinskoj terapiji je 59,58% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 21) a 9,4% osoba sa tipom 2 dijabetesa (slika 23).
Kao što se i očekuje većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulnom (75,83% kao monoterapijom, 17,08% uz metformin), 2,92% osoba je na dijeti a 3,75% osoba samo na oralnim sredstvima (to su osobe u kompletnoj remisiji) (slika 22).
Osobe sa tipom 2 dijabetesa leče se najčešče oralnim sredstvima (54,73%), kombinacijom metformina i insulina (27,52%), samo insulinom (osobe koje ne podnose metformin) (15,62%) i dijetom 2,07% (slika 23). Intenziviranom terapijom leči se 179 osoba sa tipom 2 dijabetesa (slika 24).
Što se tiče osoba koje se ne kontrolišu redovno. Poslednji pregled je u 2009. godini imala je 441 osoba a od 2008. godine ne javljaju se 860 osoba.

Slika 1. Struktura osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine po tipu dijabetesa.
Od 2126 lečene osobe, 240 ima tip 1 dijabetesa, 1882 osobe, tip 2 dijabetesa, 4 druge tipove dijabetesa.

Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine prema terapiji.
Samo dijetom leči se 46 osoba, samo oralnim sredstvima 1040 osoba, samo insulinom 477 osoba a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 461 osoba. Nepoznata je terapija za 2 osobe.
Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imale su 286 osobe, manji od 30, 773 osobe a veći ili jednak 30, 935 osoba. Nema podataka za 132 osobe.
Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Retinopatiju nema 1201 osoba, neproliferativnu imaju 123 osobe, preproliferativnu 7 a proliferativnu retinopatiju 16 osoba. Nema podataka za 779 osoba. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslednju godinu.


Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2115 ispitane osobe, 32 su slepe. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.

Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 1928 ispitanih osoba, 49 ima dijabetesnu nefropatiju
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 1914 ispitivane osobe, 385 ima perifernu neuropatiju.
Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2092 ispitane osobe, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imala je 221 osoba.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2089 ispitivanih osoba, moždani udar imale su 133 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2093 ispitane osobe, amputaciju iznad skočnog zgloba imalo je 20 osoba.
Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2090 ispitivanih osoba, amputaciju ispod skočnog zgloba imale su 34 osobe.
Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 1916 ispitanih osobe, anginozne tegobe imalo je 248 osoba.


Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
.Od 2053 ispitivane osobe, neku od ishemijskih bolesti srca leči 427 osoba.
Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2049 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 260 osoba.
Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dislipidemiju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 1921 ispitivane osobe, lipoproteinemiju ima 745 osoba.
Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Od 2097 ispitivanih osoba, hipertenziju ima 1576 osoba a nema 521 osoba.
Slika 17. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 91 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 135 osobe, podataka nema za 14 osoba.
Slika 18. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l ima 115 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 87 osoba, podataka nema za 38 osobe.

Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imalo je 190 osoba a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 1650 osoba, nije bilo podataka za 42 osobe.


Slika 20. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l imaju 302 osobe a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1320 osoba, podataka nema za 260 osoba.Slika 21. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
143 osobe sa tipom 1 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 22. Terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Kao što se i očekuje, većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulinskom terapijom 182 kao monoterapijom a 41 u kombinaciji sa metforminom. Međutim, neke osobe su u komplentoj ili parcijalnoj remisiji (7 osoba leči se samo dijetom a 9 samo metforminom). Neke osobe u kasnijem kliničkom toku, posle izlaska iz remisije, pokazuju klinički tok sličan tipu 2 dijabetesa pa je insulinu dodat metformin.
Slika 23. Terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
Insulinskom terapijom leče se 812 osobe, što kao monoterapijom, što u kombinaciji sa metforminom (insulinom leči se 294 osobe sa tipom 2 dijabetesa a kombinacijom insulina i metformina 518 osoba). Dijetom se leči 39 osoba a oralnim sredstvima 1030 osoba sa tipom 2 dijabetesa.

Slika 24. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradi Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2010. godine.
177 osoba sa tipom 2 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 25. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom, prema terapiji, lečenih u Gradu Zaječaru koji se na kontroli pregled poslednji put javili tokom 2009. godine.
Samo dijetom leči se 12 osoba, samo oralnim sredstvima 247 osoba, samo insulinom 92 osobe a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 90 osoba.
Slika 26. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom, prema terapiji, lečenih u Gradu Zaječaru koji se na kontrolni pregled ne jaljvaju od 2009.. godine.
Samo dijetom leči se 233 osobe, samo oralnim sredstvima 544 osobe, samo insulinom 47 osoba a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 35 osoba. Za jednu osobu ne postoje podaci o tome čime se leči.


 

 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend