Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Ambulantno Lečenje dijabetesa
u Zaječaru 2010. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2010. godine bilo je registrovano 3430 osoba. Prikazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara).

 
Pogledajte još i:
 
       
      Ambulanta za dijabetes u Zaječaru, osim papirne, od 2005. godine koristi i elektronsku bazu podataka – Diabnet koja je urađena u Microsoft Access programu. Svi bolesnici koji su se od 1979. godine javili Dispanzeru za dijabetes unešeni su u ovu bazu podataka i postoji 5579 kartona. Od toga aktivno je 31.12.2010. godine 3340 i oni su nadalje analizirani.
Što se tiče tipa dijabetesa, 8,72% osoba je tip 1, 90,46% je tip 2 (slika 1).
Samo dijetom leči se 8,48% osoba, oralnim sredstvima 53,38%, samo insulinom 17,96%, insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 20% a ne postoje podaci za 6 osoba (0,17%) (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što je normalna ishranjenost ima 12,71% ispitanika, BMI od 25-30 ima 34,52% a veći od 30% ima 41,81% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 10,96% osoba i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet nisu sve osobe sa dijabetesom analizirane jer se podaci postepeno ubacuju da ne bi to ometalo rutinski rad sa bolesnicima. Oko 2800 bolesnika je kompletno elektronski obrađeno.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U Gradu Zaječaru postoje 42 slepe osoba sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 719 osoba čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen. Diabetesnu nefropatiju imaju 2,13% osoba sa dijabetesom (slika 6) a polineuropatiju 14,14% osoba (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imalo je 8,1% osoba sa dijabetesom (slika 8), moždani udar 5,22% osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 0,76% osoba (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 1,2 % osoba (slika 11).
Od 1948 upitanihh osoba, njih 8,69% tvrdilo je da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leči se 15,28% upitanih osoba (slika 13) a od srčane slabosti 9,74% upitanih osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 25,45% ispitivanih osoba, nema 43,47% a podataka nema za 31,08% (slika 15).
Hipertenziju ima 58,19% osoba sa dijabetesom, nema 20,23% a podataka nema za 21,57% (slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i nočne glikemije. HbA1c radi se oko godinu dana kao rutinska analiza ali baza podataka ovaj parametar ne pretražuje adekvatno.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 34,78% ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 56,86% osoba glikemiju veću od ove vrednosti. Nema podataka za 8,36% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 17). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 44,15% osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 34,78% osoba. Podataka nema za 21,07% osoba (slika 18).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 10,39% osoba ima jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 82,82% veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 6,79% osoba nema ovaj podatak (slika 19). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, ima 14,96% osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 61,27% osoba. Podataka nema za 23,77% osobe (slika 20).
Na intenziviranoj insulinskoj terapiji je 55,85% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 21) a 6,88% osoba sa tipom 2 dijabetesa (slika 23). Od ukupnog broja osoba tipom 1 dijabetes koje se leče insulinskom terapijom, 60,29% osoba leči se intenziviranom terapijom a od ukupnog broja osoba sa dijabetesom tip 2 koji se leče insulinskom terapijom 20.09% je na intenziviranoj terapiji.
Kao što se i očekuje većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulnom (74,58% kao monoterapijom, 18,06% uz metformin), 3,68% osoba je na dijeti a 3,34% osoba samo na oralnim sredstvima (to su osobe u kompletnoj remisiji) (slika 22). Osobe sa tipom 2 dijabetesa leče se najčešće oralnim sredstvima (58,31%) kao monoterapijom, kombinacijom metformina i insulina (20,23%), samo insulinom (osobe koje ne podnose metformin) (12,58%) i dijetom 8,85% (slika 24).

Slika 1. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2010. godini po tipu dijabetesa.
Od 3430 registrovanih osoba, 299 ima tip 1 dijabetesa, 3109 osobe, tip 2 dijabetesa, 7 druge tipove dijabetesa a nema podataka za 15 osoba.
Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2010. godini prema terapiji.
Samo dijetom leči se 291 osoba, samo oralnim sredstvima 1831 osoba, samo insulinom 616 osobe, kombinacijom insulina i oralnih sredstava 686 osoba a nepoznata je terapija za 6 osobu.Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2010. godini prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imalo je 436 osoba, manji od 30, 1184 osoba a veći ili jednak 30, 1434 osobe. Nema podataka za 376 osoba.Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Retinopatiju nema 1022 osobe, neproliferativnu ima 143 osoba, preproliferativnu 8 a proliferativnu retinopatiju 19 osoba. Nema podataka za 2058 osoba. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslenju godinu.Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2711 ispitanih osoba, 42 je slepo. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2431 ispitane osobe, 73 imale su dijabetesnu nefropatijuSlika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2414 ispitane osobe, 485 imaju perifernu neuropatiju.Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2625 ispitanih osoba, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imalo je 278 osoba.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2644 ispitivane osobe, moždani udar imalo je 179 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2659 ispitanih osoba, amputaciju iznad skočnog zgloba imalo je 26 osobe.
Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2652 ispitivane osobe, amputaciju ispod skočnog zgloba imala je 41 osoba.Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2413 ispitane osobe, anginozne tegobe imalo je 298 osoba.Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2555 ispitivanih osoba, neku od ishemijskih bolesti srca leči 524 osoba.Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2545 ispitivanih osoba, srčanu slabost leče 334 osobe.Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje dislipidemiju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2364 ispitivane osobe, lipoproteinemiju imaju 873 osobe.Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 2660 ispitivanih osoba, hipertenziju ima 1996 osoba a nemaju 694 osobe.Slika 17. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l imaju 104 osobe a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 170 osoba, podataka nema za 25 osoba.Slika 18. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l imaju 132 osobe a veću ili jednaku 9 mmol/l imaju 104 osobe, podataka nema za 63 osobe.Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imale su 323 osobe a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 2575 osoba, nije bilo podataka za 211 osoba.Slika 20. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l ima 465 osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1905 osoba, podataka nema za 739 osoba.Slika 21. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini
Od 299 osoba sa tipom 1 dijatesa, 167 osoba je na intenziviranoj terapijiSlika 22. Terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini
Kao što se i očekuje, većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulinskom terapijom. Međutim, neke osobe su u komplentoj ili parcijajnoj remisiji a neke u kasnijem kliničkom toku, posle izlaska iz remisije, pokazuju klinički tok sličan tipu 2 dijabetesa pa je insulinu dodat metfromin. Od 299 osoba koje leče tip 1 dijabetesa u Zaječaru, 223 leče se insulinom kao monoterapijom, 54 insulinom uz metfromin, 10 metfrominom a 11 osoba je na dijeti.


Slika 23. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradi Zaječaru u 2010. godini
214 osoba sa tipom 2 dijabetesa je na intenziviranoj terapijiSlika 24. Terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini
IInsulinskom terapijom leče se 1020 osoba, što kao monoterapijom, što u kombinaciji sa metforminom (insulinom, kao monoterapijom, leči se 391 osoba sa tipom 2 dijabetesa a kombinacijom insulina i metformina 629 osoba). Dijetom se leči 275 a oralnim sredstvima 1813 osoba sa tipom 2 dijabetesa.

 
 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend