Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes u Gradu Zaječaru tokom 2009. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2009. godine lečena je 1791 osoba. Svi pregled upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3152 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 58,8% registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2009. godine 237 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2008. godine a 1124 osoba nije se javljalo od 2007. godine

     
           
      Što se tiče tipa dijabetesa, 212 osoba je tip 1, 1573 je tip 2, 5 osoba su drugi tipovi, uglavnom postpankreatitisni dijabetes a 1 je nepoznatog tipa. Ova poslednja gupa su bolesnici kojima je u toku praćenja greškom ili namerno promenjen prvobitno procenjeni tip ali ne u svim delovima kartona pa ih pretraživač ne prepoznaje (slika 1).
Samo dijetom leči se 1,4% osoba, oralnim sredstvima 44,5%, samo insulinom 27,47% a insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 26,63% (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što je normalna ishranjenost ima 13,46% ispitanika, BMI od 25-30 ima 36,68% a veći od 30% ima 42,04% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 7,82% osobe i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet, one se aktivno traže, kako tokom pregeleda i saveta o dopunskim analizama tako i sestrinskim preventivnim radom u ambulanti. Pre svakog pregleda dijabetologa sestra bolesniku odredi antropometrijske mere, a jednom godišnje izmeri krvni pritisak, pregleda stopala i proveri da li je osoba te godine bila na oftalmološkom pregledu i da li ima godišnju laboratorijsku obradu koja uključuje lipidogram, pregled urina i azotne materije. Tokom 2009. godine glikolizirani hemoglobin uspostavljan je kao rutinska metoda.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U grupi osoba lečenih od dijabetesa tokom 2009. godine u postoje 24 slepe osobe sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 33 osobe čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen. Diabetesnu nefropatiju ima 51 osoba (slika 6) a polineuropatiju 349 osoba (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imale su 186 osobe (slika 8), moždani udar 123 osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 17 osoba (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 34 osobe (slika 11).
Od 1651 upitane osobe, njih 194 tvrdile su da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leči se 350 od 1871 upitane osobe (slika 13) a od srčane slabosti 2214 od 1665 upitanih osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 1525 ispitivanih osoba njih 438. (slika 15).
Hipertenziju, od 1731 ispitane osobe, ima nijh 1261 (slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i noćne glikemije. HbA1c radi se oko godinu dana kao rutinska analiza ali baza podataka ovaj parametar ne pretražuje adekvatno. U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 68 ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 133 osobe glikemiju veću od ove vrednosti (slika 17). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 97 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 73 osobe. Podataka nema za 42 osobe (slika 18).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 205 osobe imaju jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 1329 veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 39 osoba nema ovaj podatak (slika 19). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, imaju 263 osobe a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1092 osobe. Podataka nema za 218 osoba (slika 20).
Na intenziviranoj insulinskoj terapiji je 60,85% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 21) a 20,6% osoba sa tipom 2 dijabetesa koje se leče insulinom (slika 23). Kao što se i očekuje većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulnom (78,3% kao monoterapijom, 17,45% uz metformin), 4 osobe su na dijeti a 5 osoba samo na oralnim sredstvima (to su osobe u kompletnoj remisiji) (slika 22). Osobe sa tipom 2 dijabetesa leče se najčešče oralnim sredstvima (56,23%), kombinacijom metformina i insulina (18,82%), samo insulinom (osobe koje ne podnose metformin) (14,2%) i dijetom 10,62% (slika 23). Intenziviranom terapijom leči se 179 osoba sa tipom 2 dijabetesa (slika 24). Što se tiče osoba koje se ne kontrolišu redovno. Poslednji pregled je u 2008. godini imalo 237 osoba a od 2007. godine ne javljaju se 1124 osobe.

Slika 1. Struktura osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2009. godine po tipu dijabetesa.
Od 1791 lečene osobe, 212 ima tip 1 dijabetesa, 1573 osobe, tip 2 dijabetesa, 5 druge tipove dijabetesa a nema podataka za 1 osobu.
Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2009. godine prema terapiji.
Samo dijetom leči se 25 osoba, samo oralnim sredstvima 797 osoba, samo insulinom 492 osobe a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 477 osoba.
Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2009. godine prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imala je 241 osoba, manji od 30, 657 osoba a veći ili jednak 30, 753 osobe. Nema podataka za 140 osoba.Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.

Retinopatiju nema 990 osoba, neproliferativnu ima 125 osoba, preproliferativnu 7 a proliferativnu retinopatiju 8 osoba. Nema podataka za 661 osobu. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslednju godinu.

     
     
Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1758 ispitanih osoba, 24 je slepo. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.
Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1556 ispitanih osoba, 51 ima dijabetesnu nefropatiju
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1652 ispitivane osobe, 349 ima perifernu neuropatiju.
Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1718 ispitanih osobe, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imalo je 186 osoba.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1714 ispitivanih osoba, moždani udar imale su 123 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1731 ispitane osobe, amputaciju iznad skočnog zgloba imalo je 17 osoba. 
     
      Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1725 ispitivanih osoba, amputaciju ispod skočnog zgloba imale su 34 osobe.


Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1651 ispitane osobe, anginozne tegobe imale su 194 osobe.
Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
.Od 1871 ispitivane osobe, neku od ishemijskih bolesti srca leči 350 osoba.Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1665 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 213 osoba.Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dislipidemiju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1525 ispitivanih osoba, lipoproteinemiju ima 438 osoba.

     
             
      Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Od 1731 ispitivane osobe, hipertenziju ima 1261 osoba a nema 470 osoba.
Slika 17. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 68 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 133 osobe, podataka nema za 11 osoba.
Slika 18. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l ima 97 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 73 osoba, podataka nema za 42 osobe.
Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imalo je 205 osoba a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 1329 osoba, nije bilo podataka za 39 osoba.Slika 20. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l imaju 263 osobe a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1092 osobe, podataka nema za 218 osoba.

     
             
      Slika 21. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
60,85% osoba sa tipom 1 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 22. Terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Kao što se i očekuje, većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulinskom terapijom (78,3%). Međutim, neke osobe su u komplentoj ili parcijalnoj remisiji a neke u kasnijem kliničkom toku, posle izlaska iz remisije, pokazuju klinički tok sličan tipu 2 dijabetesa pa je insulinu dodat metfromin (17,45% osoba na kombinovanoj terapiji).
Slika 23. Terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
Insulinskom terapijom leče se 763 osobe, što kao monoterapijom, što u kombinaciji sa metforminom (insulinom leči se 20,6% osoba sa tipom 2 dijabetesa a kombinacijom insulina i metformina 27,91% osoba). Dijetom se leči 1,34% a oralnim sredstvima 50,16% osoba sa tipom 2 dijabetesa.
Slika 24. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradi Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2009. godine.
179 osoba sa tipom 2 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 25. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom, prema terapiji, lečenih u Gradu Zaječaru koji se na kontroli pregled nisu javili od 2008. godine.
Samo dijetom leči se 11 osoba, samo oralnim sredstvima 156 osoba, samo insulinom 35 osobe a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 35 osoba.
Slika 26. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom, prema terapiji, lečenih u Gradu Zaječaru koji se na kontrolni pregled ne jaljvaju od 2007.. godine.
Samo dijetom leči se 279 osoba, samo oralnim sredstvima 673 osobe, samo insulinom 95 osoba a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 76 osoba. Za jednu osobu ne postoje podaci o tome čime se leči.

     
             
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend