Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Ambulantno lečenje dijabetesa
u Gradu Zaječaru 2009. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2009. godine bile su registrovane 3152 osobe. Prekazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara).


 

     
           
      Ambulanta za dijabetes u Zaječaru, osim papirne, od 2005. godine koristi i elektronsku bazu podataka – Diabnet koja je urađena u Microsoft Access programu. Svi bolesnici koji su se od 1979. godine javili Dispanzeru za dijabetes unešeni su u ovu bazu podataka i postoji oko 5100 kartona. Od toga aktivno je 31.12.2009. godine 3152 i oni su nadalje analizirani.
Što se tiče tipa dijabetesa, 275 osoba je tip 1, 2853 je tip 2, 8 osoba su drugi tipovi, uglavnom postpankreatitisni dijabetes a 16 je nepoznatog tipa. Ova poslednja gupa su bolesnici kojima je u toku praćenja greškom ili namerno promenjen prvobitno procenjeni tip ali ne u svim delovima kartona pa ih pretraživač ne prepoznaje (slika 1).
Samo dijetom leči se 9,9% osoba, oralnim sredstvima 51,59%, samo insulinom 19,73%, insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 18,65% a ne postoje podaci za 1 osobu (0,03%) (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što je normalna ishranjenost ima 12,37% ispitanika, BMI od 25-30 ima 34,9% a veći od 30% ima 39,94% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 12,79% osoba i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet nisu sve osobe sa dijabetesom analizirane jer se podaci postepeno ubacuju da ne bi to ometalo rutinski rad sa bolesnicima. Oko 2000 bolesnika je kompletno elektronski obrađeno.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U Gradu Zaječaru postoji 36 slepih osoba sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 1035 osoba čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen. Diabetesnu nefropatiju ima 59 osoba (slika 6) a polineuropatiju 404 osobe (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imale su 222 osobe (slika 8), moždani udar 156 osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 23 osobe (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 32 osobe (slika 11).
Od 1948 upitanihh osoba, njih 232 tvrdile su da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leče se 399 od 1945 upitanih osoba (slika 13) a od srčane slabosti 242 od 1940 upitanih osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 1748 ispitivanih osoba njih 508. (slika 15).
Hipertenziju, od 2111 ispitane osoba, ima nijh 1564 (slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i nočne glikemije. HbA1c radi se oko godinu dana kao rutinska analiza ali baza podataka ovaj parametar ne pretražuje adekvatno. U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 85 ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 162 osoba glikemiju veću od ove vrednosti (slika 17). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 115 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 87 osoba. Podataka nema za 73 osobe (slika 18).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 330 osobe imaju jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 2120 veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 241 osoba nema ovaj podatak (slika 19). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, ima 404 osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1645 osoba. Podataka nema za 804 osobe (slika 20). Na intenziviranoj insulinskoj terapiji je 52% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 21) a 20,6% osoba sa tipom 2 dijabetesa koje se leče insulinom (slika 23). Kao što se i očekuje većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulnom (77% kao monoterapijom, 17,45% uz metformin), 7 osoba je na dijeti a 7 osoba samo na oralnim sredstvima (to su osobe u kompletnoj remisiji) (slika 22). Osobe sa tipom 2 dijabetesa leče se najčešče oralnim sredstvima (56,23%), kombinacijom metformina i insulina (18,82%), samo insulinom (osobe koje ne podnose metformin) (14,2%) i dijetom 10,62% (slika 24).

Slika 1. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2009. godini po tipu dijabetesa.
Od 3152 registrovane osobe, 275 ima tip 1 dijabetesa, 2853 osobe, tip 2 dijabetesa, 8 druge tipove dijabetesa a nema podataka za 16 osoba.


 
     
             
      Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2009. godini prema terapiji.
Samo dijetom leči se 315 osoba, samo oralnim sredstvima 1626 osoba, samo insulinom 622 osobe, kombinacijom insulina i oralnih sredstava 588 osoba a nepoznata je terapija za 1 osobu.

Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2009. godini prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imalo je 390 osoba, manji od 30, 1100 osoba a veći ili jednak 30, 1259 osoba. Nema podataka za 403 osobe. 
     
             
      Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Retinopatiju nema 922 osobe, neproliferativnu ima 130 osoba, preproliferativnu 7 a proliferativnu retinopatiju 11 osoba. Nema podataka za 2012 osoba. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslenju godinu.
Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2117 ispitanih osoba, 36 je slepo. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.

     
             
     
Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1884 ispitanih osoba, 59 imaja dijabetesnu nefropatiju
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1949 ispitivanih osoba, 404 imaju perifernu neuropatiju.
Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2052 ispitane osobe, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imale su 222 osobe.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2049 ispitivanih osoba, moždani udar imalo je 156 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2062 ispitane osobe, amputaciju iznad skočnog zgloba imale su 23 osobe.
Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2051 ispitivane osobe, amputaciju ispod skočnog zgloba imale su 32 osobe.

Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1948 ispitanih osoba, anginozne tegobe imale su 232 osobe.
Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1945 ispitivanih osoba, neku od ishemijskih bolesti srca leči 399 osoba.
Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1940 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 242 osobe.

Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje dislipidemiju u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 1748 ispitivanih osoba, lipoproteinemiju ima 508 osoba.
Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
Od 2111 ispitivanih osoba, hipertenziju imaju 1564 osobe a nema 587 osoba.
Slika 17. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 85 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 162 osobe, podataka nema za 27 osoba.
Slika 18. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l ima 115 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 87 osoba, podataka nema za 73 osobe.Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imalo je 330 osobe a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 22120 osoba, niji bilo podataka za 241 osobu.
Slika 20. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l ima 404 osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1645 osoba, podataka nema za 804 osobe.
Slika 21. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini
52% osoba sa tipom 1 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 22. Terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini
Kao što se i očekuje, većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulinskom terapijom. Međutim, neke osobe su u komplentoj ili parcijajnoj remisiji a neke u kasnijem kliničkom toku, posle izlaska iz remisije, pokazuju klinički tok sličan tipu 2 dijabetesa pa je insulinu dodat metfromin (17,45% osoba na kombinovanoj terapiji).
Slika 23. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradi Zaječaru u 2009. godini
194 osobe sa tipom 2 dijabetesa je na intenziviranoj terapiji
Slika 24. Terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2009. godini
Insulinskom terapijom leče se 942 osobe, što kao monoterapijom, što u kombinaciji sa metforminom (insulinom leči se 14,2% osoba sa tipom 2 dijabetesa a kombinacijom insulina i metformina 537 osoba). Dijetom se leči 10,67% a oralnim sredstvima 56,36%


 
 
     
             
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend