Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Diabetes mellitus
u Gradu Zaječaru u 2007. godini

Prim dr Miodrag Đorđević

  Pogledajte još i:  
           
             
     
Ukupno stanovnika 65969
Stanovnika sa 20 i više godina 53482
Stanovnika sa manje od 20 godina 12487
   
Ukupno registrovanih osoba sa dijabetesom starijih od 20 godina 2697
Ukupno registrovanih mlađih od 20 godina 14
Prevalenca dijabetesa u Opštini Zaječar 3,87%
Prevalenca u grupi sa 20 i više godina 5.04%
Prevalenca u grupi mlađih od 20 godina 0,11%
Broj novoobolelih u Opštini Zaječar 279
Incidenca dijabetesa u Opštini Zaječar 422/100 000
Broj novoobolelih od dijabetesa mlađih od 20 godina 3


 

     
      Makrovaskularne komplikacije
 
Infarkt srca  
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa
125
26
99
   
Šlog (ictus cerebrovasclularis – icv)  
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa
188
30
158
   
Ishemija donjih ekstremiteta koja zahteva bolničko lečenje
(periferna ishemija)
 
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa
40
21
19
     
             
             
      Mikrovaskularne komplikacije
 
Dijabetesna nefropatija  
Ukupan broj osoba koje su imale dijalizu u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa
55
4
51
   
Dijabetesna retinopatija  
U kartoteci ambulante za dijabetes postoje registrovane 22 slepe osobe.
Nisu sva slepila posledica dijabetesa.
 
   
Dijabetesna neuropatija  
Nema pouzdanih podataka o broju osoba sa polineuropatijom. Od 657 ispitanih
osoba sa dijabetesom njih 144 ima kliničke znake polineuropatija (22%)
 
   
Amputacije donjih ekstremiteta u Opštini Zaječar  
Ukupno amputacija 23
Kod osoba bez dijabetesa 9
Kod osoba sa dijabetesom 14
23
9
14

  • Podaci potiču iz baze podataka Ambulante za dijabetes, Internističke službe
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru i baze podataka hospitalizovanih bolesnika
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru kao i popisa stanovništva iz 2002. godini.
  • Podatke obradio prim mr sc dr med Miodrag Đorđević, šef Ambulante za dijabetes
     
             
             
           
 

Analiza
ambulantnog lečenja

  Ambulanta za dijabetes u Zaječaru, osim papirne, od 2005. godine koristi i elektronsku bazu podataka – Diabnet koja je urađena u Microsoft Access programu. Svi bolesnici koji su se od 1979. godine javili Dispanzeru za dijabetes unešeni su u ovu bazu podataka i postoji ukupno 4493 kartona (slika 1). Od toga aktivno je 31.12.2007. godine 2711 i oni su nadalje analizirani.
Što se tiče tipa dijabetesa, 219 osoba je tip 1, 2454 je tip 2, 8 osoba su drugi tipovi, uglavnom postpankreatitisni dijabetes a 30 je nepoznatog tipa. Ova poslednja gupa su bolesnici kojima je u toku praćenja greškom ili namerno promenjen prvobitno procenjeni tip ali ne u svim delovima kartona pa ih pretraživač ne prepoznaje (slika 2).
Samo dijetom leči se 15,57% osoba, oralnim sredstvima 52,19%, samo insulinom 17,26%, insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 14,83% a ne postoje podaci za 4 osobe (0,15%) (slika 3).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što je normalna ishranjenost ima 12,24% ispitanika, BMI od 25-30 ima 33,79% a veći od 30% ima 36,11% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 17,89% osoba i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 4).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet nisu sve osobe sa dijabetesom analizirane jer se podaci postepeno ubacuju da ne bi to ometalo rutinski rad sa bolesnicima. Oko 700 bolesnika je kompletno elektronski obrađeno.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Nažalost, pregledom slučajno odabranih 200 kartona 1998. godine utvrđeno je da samo 40% osoba zaista i ima urađen oftalmološki pregled. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 5. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U Opštini Zaječar postoje 22 slepe osobe sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 6). Postoji mogućnost da među 1952 osobe čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen. Diabetesnu nefropatiju ima 19 osoba (slika 7) a polineuropatiju 144 osobe (slika 8).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imalo je 89 osoba (slika 9), moždani udar 65 osobe (slika 10), amputaciju iznad skočnog zgloba 17 osoba (slika 11) a amputaciju ispod skočnog zgloba 14 osoba (slika 12).
Od 654 upitane osobe, njih 111 tvrdilo je da ima anginozne bolove (slika 13). Od neke od ishemijskih bolesti srca leče se 132 od 627 upitanih osoba (slika 14) a od srčane slabosti 69 od 628 upitanih osoba (slika 15).
Dislipidemiju ima od 465 ispitivane osobe njih 124. Zdravstveni centar je dugo vremena imao problem sa radom laboratorije tako da ove analize nisu rađene preko cele godine (slika 16).
Hipertenziju, od 813 ispitanih osoba, ima nijh 255 (slika 17).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i nočne glikemije. HbA1c radi se tek oko 8 meseci kao rutinska analiza. U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 69 ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 115 osoba glikemiju veću od ove vrednosti (slika 18). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, od 2130 analiziranih, 234 osobe imaju jutarnju glikemiju manju od 6,5 mmol/l pri poslednjem pregledu (slika 19).

Slika 1. Tip dijabetesa kod svih osoba sa dijabetesom koje su lečene u Dispanzeru za dijabetes u Opštini Zaječar od 1979. do 2007. godine.
Od 4493 registrovanih osoba tip 1 imale su 363 osobe, tip 2, 4051 osoba, druge tipove 9 osoba a nema podataka za 80 osobaSlika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Opštini Zaječar u 2007. godini po tipu dijabetesa.
Od 2711 registrovanih osoba, 219 ima tip 1 dijabetesa, 2464 osobe, tip 2 dijabetesa, 8 druge tipove dijabetesa a nema podataka za 30 osoba.


Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Opštini Zaječar u 2007. godini prema terapiji.
Samo dijetom leče se 422 osobe, samo oralnim sredstvima 1415 osoba, samo insulinom 468 osoba, kombinacijom insulina i oralnih sredstava 402 osobe a nepoznata je terapija za 4 osobe.


Slika 4. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Opštini Zaječar u 2007. godini prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imala je 331 osoba, manji od 30, 916 osoba a veći ili jednak 30, 979 osoba. Nema podataka za 485 osoba.Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Retinopatiju nema 281 osoba, neproliferativnu ima 19 osoba, preproliferativnu 2 a proliferativnu retinopatiju 22 osobe. Nema podataka za 2385 osoba.
Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 729 ispitanih osoba, 22 imaju slepilo.
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 468 ispitanih osoba, 19 imaju dijabetesnu nefropatijuSlika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 657 ispitivanih osoba, 144 imaju perifernu neuropatiju.Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 736 ispitane osobe, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imalo je 89 osobaSlika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 730 ispitivanih osoba, moždani udar imalo je 66 osobaSlika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 709 ispitanih osoba, amputaciju iznad skočnog zgloba imalo je 17 osoba.


Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 699 ispitivane osobe, amputaciju ispod skočnog zgloba imalo je 14 osoba.Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 654 ispitane osobe, anginozne tegobe imalo je 111 osoba.Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 628 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 69 osoba.Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 627 ispitivanih osoba, neku od ishemijskih bolesti srca leče 132 osobe.Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje dislipidemiju u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 465 ispitivanih osoba, lipoproteinemiju ima 124 osobe.Slika 17. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Opštini Zaječar u 2007. godini.
Od 814 ispitivanih osoba, hipertenziju imaju 562 osobe a nema 255 osoba.
Slika 18. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Opštini Zaječar u 2007. godini.
U grupi osoba sa topom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 69 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 115 osoba.Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Opštini Zaječar u 2007. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l imale su 234 osobe a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 1896 osoba.

     
             
        Pogledajte:
Dijabetes u Opštini Zaječar u 2005. godini
     
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend